European Commission launches Horizon Prize “Fuel from the Sun”

On 12 December the European Commission launched the prize Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis, funded under Horizon 2020, the EU’s research and innovation programme. This prize is one of the six European Innovation Council prizes, which contributes to EU’s efforts to accelerate clean energy transition and fight against climate change.

 

The Commission will award €5 million to a contestant who will develop the best solution for combining sunlight, water and carbon from the air through artificial photosynthesis that will produce sustainable fuel for industry, housing and transport.  The contestants will have to build a fully functional, experimental prototype device of a fuel production system, integrating the entire artificial photosynthesis process from light capture to fuel production.

 

The contest is open to individuals, groups, organisations and companies in Europe and internationally. The deadline for applications is 3 February 2021. You can find more information, including the Rules of Contest, on the European Innovation Council website.

Inventarisatie energieonderzoek met publieke middelen

De NWA-route Energietransitie beschrijft in tien uitdagingen het onderzoek dat noodzakelijk is voor de succesvolle overgang naar een duurzame en zekere energievoorziening én een sterke, groene kenniseconomie. Kernboodschap van de route is dat een integrale aanpak van technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke uitdagingen essentieel is.

Namens het brede energieonderzoeksveld heeft de NERA gewerkt aan de doorontwikkeling en opvolging van de route. Een jaar na de realisatie van de NWA-routebeschrijving bleek een overzicht over de integrale aanpak van de Energietransitie niet voorhanden. Een dergelijk overzicht is onder meer gewenst voor discussies of er voldoende aandacht is voor cross-disciplinair onderzoek in en tussen de tien Uitdagingen van de route en of de balans van inspanningen op de Uitdagingen zelf optimaal is. Met het NWA seed money heeft de NERA een inventarisatie gemaakt van (lopende) activiteiten, projecten en initiatieven ontplooid sinds 2015. Verschillende geconsulteerde partijen gaven aan erg geïnteresseerd te zijn in de opbrengst van deze witte-vlekkenanalyse van de Energietransitie, zowel voor inhoudelijke verdieping van de aanpak en voortgang van de Energietransitie als voor het vormen van een netwerk rond het nationaal energieonderzoek.

NERA heeft gebruik kunnen maken van de project-/programma-databases van RVO en NWO, aangevuld met informatie vanuit TKI’s, kennisinstellingen en de EU voor zover aangeleverd of gevonden. Realiserend dat het overzicht niet compleet is, en bijvoorbeeld alleen onderzoek met (ten minste deels) publieke middelen laat zien, heeft de NERA dit ‘schilderij’ van onderzoek gepresenteerd in een workshop op de recente werkconferentie van de Topsector Energie (2017). De komende periode zal de NERA deze inventarisatie verder verbeteren en zo mogelijk completeren en breed verspreiden om daarmee prominent de aandacht te blijven vestigen op de cross-disciplinaire onderzoekcomponenten in de Energietransitie tot 2050 en op de gelijktijdige aanpak van álle Uitdagingen in route Energietransitie.

Voor vragen over de inventarisatie, neem contact met ons op.

Download hier de presentatie

NERA assigns Scientific Board

The Netherlands Energy Research Alliance (NERA) is a platform of three Technical Universities (TU Delft, TU Eindhoven, TU Twente), Utrecht University, University of Groningen, NWO, TNO and ECN, all active in energy research.

NERA aspires towards optimal knowledge-sharing, coordination and cooperation in the field of energy research for an effective and successful energy transition

NERA’s mission is based on the vision that the effective use of knowledge-building resources is essential for a successful energy transition to a clean, safe and affordable energy supply.

The objectives of NERA are therefore fourfold:

  1. Bringing together the energy research community
  2. Providing information about, harmonising and coordinating energy research (without itself being part of a proposal and/or the implementation of the research):
    • Making the energy research visible
    • Facilitating the placement of research priorities on the agenda by creating a research portfolio, including the gaps in the field of research and recognising the strengths
    • Pooling together knowledge on energy matters, such as the NWA Energy Transition Route.
  3. Positioning Dutch energy research internationally, e.g. by participating in the EERA (European Energy Research Alliance)
  4. Representing the field of energy research when interacting with the Top Sectors (Energy, HTSM, Chemicals) and with the Ministries of Education, Economic Affairs and Infrastructure and the Environment.

In order to achieve these objectives, the NERA Board has decided to assign a Scientific Board. On May 1st, this board was appointed and consists of Kornelis Blok (TU Delft), Gerrit Brem (Twente University), Andre Faaij (University of Groningen), Gert Jan Kramer (University of Utrecht), Wim Sinke (ECN), Adriaan Slob (TNO) and David Smeulders (TU Eindhoven) under the chairmanship of Richard van den Sanden (NWO-I).

The Scientific Board will give solicited and unsolicited advice to the Board and profile itself as a sparring partner to NERA’s stakeholders on publicly funded energy research.

At the request of the Board, the Scientific Board will give their opinion on criteria for making choices in energy research, with concrete recommendations on content and tools. The advice will also be shared with the government, for example in the light of the intention to come up with a list of mission driven innovations.

Meet the Energy Leaders

As inspiration for scientists, policy makers, entrepreneurs and students the Delft Energy Initiative organizes in the series ‘Meet the Energy Leaders’ a guest lecture by professor emeritus Jorgen Randers; Former President BI Norwegian Business School; Full member of The Club of Rome.

 

Date: Monday 13 February
Time: 12:40-13:40 (free lunch 1215)
Location: TU Delft; faculty of 3mE; hall A (changed room); Mekelweg 2
Moderator: professor Kornelis Blok

Read more

René Paas opent TNO HESI-testfaciliteit Groningen

Vandaag opende Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas de HESI-faciliteit van TNO in Groningen. De faciliteit Hybride Energie Systeem Integratie (HESI) is de eerste in Europa en staat via de snelst beschikbare internetverbindingen in direct contact met energielabs in onder meer de Verenigde Staten, om real-time simulaties uit te voeren. Het is een testomgeving voor bedrijven om in een gecontroleerde, realistische omgeving innovaties te beproeven, zowel hardware als software. Read more

Kenniscoalitie pleit voor jaarlijks 1 miljard euro voor Nederlands onderzoeks- en innovatiebestel

Ook presenteerde de Kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2), de universitaire medische centra (NFU) en MKB Nederland onlangs een verdere uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda, het ‘Portfolio voor Onderzoek en Innovatie’. De door NERA uitgewerkte Route Energietransitie is onderdeel van dit portfolio dat bestaat uit vijfentwintig prominente aansprekende onderzoeksthema’s, waarop Nederland toonaangevend is en nieuwe activiteiten echt het verschil kunnen maken. De route Energietransitie pleit voor een verhoging van de publieke investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie van 250 miljoen Euro.

Minister Henk Kamp onderschreef bij het in ontvangst nemen van het portfolio het belang van publiek-private samenwerking om extra te kunnen investeren in wetenschap en innovatie.
Minister Henk Kamp: ,,Nederland moet als kenniseconomie op wereldniveau concurrerend blijven. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren, een half procent meer dan nu. Dat vergt extra investeringen door het bedrijfsleven, maar ook stimulansen voor het bedrijfsleven door de overheid.”
NERA zal zich komende tijd toeleggen op het verbinden van bedrijven aan de route Energietransitie, om met hen te investeren in en te werken aan onderzoek over de hele keten.