Kenniscoalitie pleit voor jaarlijks 1 miljard euro voor Nederlands onderzoeks- en innovatiebestel

Ook presenteerde de Kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2), de universitaire medische centra (NFU) en MKB Nederland onlangs een verdere uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda, het ‘Portfolio voor Onderzoek en Innovatie’. De door NERA uitgewerkte Route Energietransitie is onderdeel van dit portfolio dat bestaat uit vijfentwintig prominente aansprekende onderzoeksthema’s, waarop Nederland toonaangevend is en nieuwe activiteiten echt het verschil kunnen maken. De route Energietransitie pleit voor een verhoging van de publieke investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie van 250 miljoen Euro.

Minister Henk Kamp onderschreef bij het in ontvangst nemen van het portfolio het belang van publiek-private samenwerking om extra te kunnen investeren in wetenschap en innovatie.
Minister Henk Kamp: ,,Nederland moet als kenniseconomie op wereldniveau concurrerend blijven. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren, een half procent meer dan nu. Dat vergt extra investeringen door het bedrijfsleven, maar ook stimulansen voor het bedrijfsleven door de overheid.”
NERA zal zich komende tijd toeleggen op het verbinden van bedrijven aan de route Energietransitie, om met hen te investeren in en te werken aan onderzoek over de hele keten.

Vliegende start voor Nationale Wetenschapsagenda

Begin juni heeft de NERA – Netherlands Energy Research Alliance, in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda de route Energietransitie uitgewerkt. Deze route beschrijft in tien uitdagingen het multidisciplinaire en diverse karakter van de energietransitie waar Nederland voor staat én in kan excelleren.

Bij de overhandiging van de investeringsagenda door de kenniscoalitie kondigden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker aan al 30 miljoen euro te investeren in de Nationale Wetenschapsagenda. Dit doen zij in samenspraak met universiteiten, hogescholen, NWO en de KNAW. Vooruitlopend op het besluit tot een extra structurele investering door het nieuwe kabinet, krijgt de NWA daarmee een vliegende start waar 20 miljoen euro ingezet wordt op de drie thema’s uit de wetenschapsagenda: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen.

Energietransitie moet multidisciplinair

De energietransitie verloopt niet snel genoeg. Wat kunnen onderzoekers en bedrijven daaraan veranderen? Tijdens de Werkconferentie van de Topsector Energie 2016 brainstormde Erik Langereis van DIFFER met anderen uit de sector over hoe we dat multidisciplinair kunnen aanpakken. Omdat samenwerken absolute noodzaak is om innovaties te versnellen en op te schalen.

royborghoutsfotografie-160929-tudnera-008

Erik Langereis, Research Development Officer bij DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research), werkte mee aan het opstellen van de Route Energietransitie voor de Nationale Wetenschapsagenda door de NERA (Nederlands samenwerkingsverband voor Energieonderzoek). In de Route Energietransitie zijn 10 uitdagingen geformuleerd om de energietransitie voorspoedig te laten verlopen.

Structurele langetermijnprogrammering

Langereis: ‘Tijdens de sessie ‘Energietransitie moet multidisciplinair’ die ik met Ruud van den Brink van ECN (Energy research Centre of the Netherlands) organiseerde tijdens de Werkconferentie hebben we 2 uitdagingen uitgelicht: ‘Elk oppervlakte wekt duurzame energie op’ en ‘Omgaan met variaties’. In beide gevallen is structurele langetermijnprogrammering nodig. Willen we de doelstellingen op korte en lange termijn realiseren en uitrollen, dan moeten we vanuit alle vakdisciplines – technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke – samenwerken en ervoor zorgen dat de hele innovatieketen verbonden is.’

Systeemintegratie

‘Het gaat om een systeemintegratie op alle niveaus. Snel, kosteneffectief, op grote schaal. Dat is het streven,’ verduidelijkt Langereis. ‘Daarbij is het belangrijk dat de hele maatschappij doordrongen is van de urgentie van de transitie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt? Hoe motiveren we mensen om zonnepanelen te nemen, hun woning te isoleren? Hoe maken we de overgang naar duurzame energie ‘sexy’, verkoopbaar?’

Korte en lange termijn

‘Hoe de wereld er in 2050 uitziet weten we natuurlijk nog niet precies. Maar bij een toekomstig duurzaam systeem zullen we flexibel moeten omgaan met variaties in productie. Tijdens onze brainstorm inventariseerden we wat we nu al kunnen uitzetten om de opslag van energie voor korte en langere periodes mogelijk te maken. Wie gaat wat doen? Wie is verantwoordelijk? Hoe maken we het betaalbaar? Wat moet er gebeuren in de wet- en regelgeving om belemmeringen weg te nemen?’

Aanpakken en durven dromen

Langereis refereert aan het voorbeeld dat werd gegeven in de inleiding van de conferentie: ‘Dat voorbeeld is erg illustratief: Als niemand die eerste mobiele telefoon had durven maken, hadden we nu het laatste model smartphone niet in onze handen gehad. Uiteindelijk kom je misschien met een andere oplossing, maar begin met aanpakken. Onderzoekers én ondernemers moeten durven dromen en oplossingen zoeken. De Topsector Energie kan daarbij met zijn enorme netwerk een belangrijke en strategische rol spelen.’

Bron: http://topsectorenergie.nl/energietransitie-moet-multidisciplinair/